Regulamin rozgrywek

REGULAMIN ROZGRYWEK

TORUŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

„TALK” SEZON 2018/2019

(XXII SEZON)

CELE ROZGRYWEK

1&

 - Popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców Torunia, która ma ogromne tradycje i wiele znaczących sukcesów na arenach Polski, Europy i świata,

-  Umożliwienie uczestnikom czynnego wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych poprzez grę w koszykówkę,    

-   Kontynuacja  rozgrywek z lat poprzednich,

-   Wyłonienie Mistrza Torunia w Koszykówce Amatorów.

       1. ORGANIZATOR

2&

Toruńskie Towarzystwo Sportowe Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Chrobrego 19/41, 87-100 Toruń, tel. +48 601 260 331, e-mail: j.derks@data.pl, www.talk.com.pl 

Miejsce i czas

3&

1. Miejsce rozgrywek w sezonie 2018/2019 będzie ARENA TORUŃ przy ul. Generała Józefa Bema 73-89, 87-100 Toruń .

2. Rozpoczęcie rozgrywek – 01 październik 2018 r., koniec rozgrywek – 31 maja 2019 r.

3. Terminarz będzie podany w odrębnym komunikacie.

Zgłoszenia drużyn

4&

1. W rozgrywkach weźmie udział maksymalnie 20 zespołów podzielonych na dwie ligi.                    

2. W lidze może uczestniczyć każdy zgłoszony zawodnik nie biorący udziału w rozgrywkach organizowanych przez  PZKosz, NCAA, NBA oraz inne organizacje narodowe w sezonie 20018/2019 w tym rozgrywek III ligi koszykówki. 

3.  W rundzie zasadniczej każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek musi rozegrać co najmniej 4 mecze w danej drużynie, aby uczestniczyć w II Rundzie  (PLAY – OFF, II Liga),  z zastrzeżeniem, że jeden zawodnik może zostać zgłoszony do drużyny przed II Rundą (PLAY – OFF, II Liga), pod warunkiem wykreślenia ze składu wcześniej zgłoszonego zawodnika, który rozegrał w Rundzie Zasadniczej minimum 2 mecze. 

4.  Uczestnictwo nieuprawnionego zawodnika powoduje walkower dla przeciwnika.

5. Zespół może zgłosić do 15-tu zawodników przy czym termin zgłoszenia upływa 31.01.2019 r. Po tym terminie nie jest możliwe zgłoszenie kolejnych zawodników.  Zawodnicy nie będą ubezpieczeni od NWW.

6.   Zgłoszenia drużyn oraz oświadczenia zdrowotne zawodników dostarczą organizatorom do dnia 17.09.2018 r .   Zgłoszenia nowych zawodników muszą odbywać się drogą elektroniczną na e-mail: j.derks@data.pl.  Zgłoszenie nowego zawodnika/ów można dokonać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik ma wystąpić po raz pierwszy w drużynie. Ostateczny termin zgłaszania zawodników to 31.01.2019 r., ostateczna lista zawodników będzie zamieszczona na stronie www.talk.com.pl w dniu 05.02.2019 r.

7.  Zawodnik raz zgłoszony do zespołu nie może grać w innym zespole w sezonie 2018/2019. Wyjątkami są:

- w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, zawodnicy wycofanego zespołu mogą grać w innym zespole.

8. Drużyna zostanie zakwalifikowana do gry po spełnieniu wszystkich wymogów organizatora (terminowego zgłoszenia na formularzu wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych (osoby poniżej 18 roku życia) o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek i wyrażeniu zgody na uczestnictwo oraz dokonaniu opłaty wpisowego). Ponadto drużyna i jej zawodnicy nie mogą mieć w stosunku do organizatora zobowiązań finansowych z poprzednich edycji.

9. Drużyny w trakcie Rundy Zasadniczej i PLAY OFF nie mogą przełożyć spotkania.

Zespół, któremu nie pasuje termin meczu, może sam dokonać zmiany terminu jedynie w taki sposób: musi znaleźć inną parę zespołów z terminarza i uzgodnić z nimi i bezpośrednim rywalem zamianę terminu oraz powiadomić organizatora najpóźniej na trzy dni przed terminem rozegrania meczu.

10.  Wyniki i tabele ukazywać się będą w Mediach społecznościowych.

System rozgrywek oraz zasady gry

        1. 5&

1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów do danej edycji. Zespoły będą podzielone na dwie ligi  TALK I i TALK II.

2. W spotkaniach TALK obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Koszykówki – FIBA z poniższymi zmianami

 a) czas gry w I, II i III, IV kwarcie wynosi 10 min. czas zatrzymywany zgodnie z zasadami FIBA. 

 b) sędzia stolikowy odlicza 24 sek.

 c) każda z dogrywek trwa 3 min,

 d.) każdej z drużyn przysługuje po trzy 30 sekundowe przerwy na żądanie (w I połowie 1 przerwa w drugiej połowie dwie przerwy) w każdej dogrywce po jednej przerwie na żądanie, bez możliwości przynoszenia przerw nie wykorzystanych pomiędzy połowami i dogrywkami.

3. Organizatorzy gwarantują 2 sędziów boiskowych i 2 sędziów stolikowych.

4. Mecz musi rozpocząć przynajmniej 5 – (pięciu) zawodników, jeżeli w jednej z drużyn będzie mniej zawodników gotowych do gry po upływie 10 min od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu zostaje przyznany walkower drużynie przeciwnej.

5. Jeżeli drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, Kapitan zobligowany jest do poinformowania o tym Koordynatora Ligi najpóźniej na 2 dni przed terminem meczu.

6. W skład jednej drużyny musi wchodzić przynajmniej 8 osób, maksymalnie 15 osób (może również wchodzić trener lub opiekun) zgłoszonych do rozgrywek na formularzu zgłoszenia w tym kapitan. Tylko te osoby mogą przebywać w strefie ławki zespołu w czasie trwania meczu.

7. Po zakończeniu rozgrywek w sezonie 2018/2019 Drużyny zostaną podzielone na dwie Ligi. I tak zespoły, które zajmą miejsca od 1 do 8 utworzą I Ligę, natomiast zespoły z miejsc od 9 do 16 utworzą II Ligę. Nowe zespoły, które zgłoszą się do rozgrywek, będą rozpoczynały swój udział od gry w II Lidze. Jeżeli z I Ligi wycofa się jakaś drużyna to jej miejsce w I Lidze zajmie zespół z miejsca 9.

8. We wszystkich kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmie Organizator.

  • Warunki przystąpienia do rozgrywek

6 &

1. Zgłoszenie zespołu na blankiecie – składy, sprawy zdrowotne do dnia 17.09.2018 r.

2. Opłacenie wpisowego na konto Toruńskiego Towarzystwa Sportowego nr konta: 28 1600 1462 1879 9553 4000 0001 do dnia 24.09.2018 r (UWAGA: NOWY NR. KONTA).

4. Każda Drużyna rozegra 18 meczy.

5. Brak opłaty do dnia 24.09.2018 r. spowoduje odrzucenie drużyny z rozgrywek.

6. Będzie również pobierana opłata za hale sportową

7. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego dla drużyn, które będą miały sponsora wystawiamy rachunki, które sponsor może zaksięgować w koszty prowadzenia działalności.

  1. Klasyfikacje
  2. 7&

 Podczas trwania rozgrywek prowadzone będą klasyfikacje indywidualne:

1. Suma zdobytych punktów,

2. Najlepiej zbierający zawodnik TALK I i TALK II,

3. Asysty w  TALK I i TALK II

4. MVP rozgrywek

Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary i upominki – pozostałe pamiątkowe Dyplomy,

  • Postanowienia Końcowe

8 &

1. W trakcie trwania rozgrywek obowiązują zasady  „FAIR –PLAY”,

2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych,

3. Terminarz rozgrywek zostanie opracowany po otrzymaniu danych od uczestników i dostarczony do drużyn w osobnym komunikacie,

4. Za otrzymanie przewinienia dyskwalifikującego lub uczestnictwo w bójce zawodnik zostaje ukarany grzywną w wysokości 50 złotych i  odsunięciem od trzech meczy (następnych rzeczywistych meczach po zajściu ) wszystkie przewinienia dyskwalifikujące i uczestnictwo w bójkach będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów, którzy podejmą ostateczną decyzję dotyczącą wymiaru kary. Nie wpłacenie grzywny w terminie wyznaczonym przez organizatorów skutkować będzie  - odsunięciem drużyny od gry do momentu wpłaty grzywny.

5. Organizatorzy mogą zdyskwalifikować zawodnika, trenera lub drużynęna czas określony lub nieokreślony (także za zachowanie przed i po meczu).  Decyzja  organizatorów jest ostateczna i nie ma od niej odwołania,       

6. Po otrzymaniu dwóch przewinień technicznych w ciągu trwania ligi zawodnik  zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w jednym spotkaniu (następnym rzeczywistym meczu po zajściu ). "Przed rundą Play Off wszystkie przewinienia techniczne zostają anulowane"

7. Przystępując do rozgrywek ligi TALK zawodnicy i drużyny wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w działaniach promujących ligę TALK,

8. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektów, w których rozgrywane są spotkania. Regulamin korzystania z obiektu znajduje się w widocznym miejscu w każdym obiekcie, w którym rozgrywane są mecze,

9. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są spotkania TALK. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan,

10.  Godzina wskazana w terminarzu rozgrywek oznacza rozpoczęcie rozgrzewki trwającej 10 minut. Spotkanie musi być rozegrane również jako oficjalny mecz ligowy w przypadku opóźnienia lub zmiany godziny rozpoczęcia, ale tylko wtedy, gdy nie wynika to z winy żadnej z drużyn. O wyznaczonej godzinie rozpoczęcia meczu drużyny muszą wystawić przynajmniej pięciu zawodników gotowych do gry.

11. W strefie ławki drużyny w czasie meczu przebywać mogą wyłącznie członkowie drużyny zgłoszeni do meczu oraz trener lub opiekun, ewentualnie: menedżer (wpisany do Formularza Zgłoszenia), lekarz lub fizjoterapeuta (decyduje sędzia główny),

12. Drużyna zobowiązana jest do posiadania jednolitych pod względem koloru, sposobu uszycia, rodzaju nadruków i sposobu numeracji strojów sportowych z wyraźnymi numerami z tyłu i przodu koszulki. Drużyna, która nie spełnia tego obowiązku nie zostaje dopuszczona do meczu. O niedopuszczeniu drużyny do gry decydują sędziowie prowadzący mecz. Niedopuszczenie do gry oznacza przegraną walkowerem.

13. Drużyna wskazana w terminarzu jako „zespół A” powinna posiadać białe stroje, a „zespół B” - ciemne stroje. W przypadku, gdy obie drużyny stawią się na meczu w strojach tych samych kolorów sędzia orzeka przegraną (walkowerem) drużyny, która nie spełnia powyższych wskazań. 

14. Organizatorzy Toruńskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki nie odpowiadają finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się w obiektach, w których rozgrywane są mecze.