Regulamin rozgrywek

 

REGULAMIN ROZGRYWEK

TORUŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

TALK”

SEZON 2016/2017

(XX SEZON)

 

 

Cele rozgrywek

1&

 - Popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców Torunia, która ma ogromne tradycje i wiele znaczących sukcesów na arenach Polski, Europy i świata,

- Umożliwienie uczestnikom czynnego wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych poprzez grę w koszykówkę,

-   Kontynuacja  rozgrywek z lat poprzednich,

-   Wyłonienie Mistrza Torunia w Koszykówce Amatorów.

 

Organizator

2&

Toruńskie Towarzystwo Sportowe Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Chrobrego 19/41

87-100 Toruń

tel. +48 601 260 331

e-mail: j.derks@data.pl

www.talk.com.pl

 

Miejsce i czas

3&

1. Miejsce rozgrywek w sezonie 2016/2017 będzie podane w załączniku w odrębnym komunikacie.

2. Rozpoczęcie rozgrywek – 03 październik 2016 r., koniec rozgrywek – 26.05.2017 r.

3. Terminarz będzie podany w odrębnym komunikacie.

 

Zgłoszenia drużyn

4&

1. W rozgrywkach weźmie udział maksymalnie 20 zespołów podzielonych na dwie ligi. 2. W lidze może uczestniczyć każdy zgłoszony zawodnik nie biorący udziału w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, NCAA, NBA oraz inne organizacje narodowe w sezonie 20016/2017.

3. Drużyna może zgłosić trzech zawodników z III ligi z zastrzeżeniem, że w meczu na parkiecie jednocześnie może przebywać 2 zawodników z w/w ligi.

4. Udział trzeciego zawodnika jednocześnie na parkiecie będzie karane przewinieniem technicznym drużyny która popełniła błąd.

5. W rundzie zasadniczej każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek musi rozegrać co najmniej 4 mecze w danej drużynie, aby uczestniczyć w PLAY – OFF.

6. Uczestnictwo nieuprawnionego zawodnika powoduje walkower dla przeciwnika.

7. Zespół może zgłosić do 15-tu zawodników - termin zgłoszenia upływa 30.01.2017 r. Po tym terminie jest możliwe zgłoszenie jednego zawodnika do końca sezonu z zastrzeżeniem, że ogólna liczba zawodników każdej z drużyn nie przekroczy 15 osób. Zawodnicy nie będą ubezpieczeni od NWW.

8. Zgłoszenia drużyn oraz oświadczenia zdrowotne zawodników dostarczą organizatorom do dnia 16.09.2016 r . Zgłoszenia nowych zawodników muszą odbywać się drogą elektroniczną na e-mail: j.derks@data.pl. Zgłoszenie nowego zawodnika/ów można dokonać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik ma wystąpić po raz pierwszy w drużynie. Ostateczny termin zgłaszania zawodników to 30.01.2017 r., ostateczna lista zawodników będzie zamieszczona na stronie www.talk.com.pl w dniu 01.02.2017 r.

9. Zawodnik raz zgłoszony do zespołu nie może grać w innym zespole w sezonie 2016/2017. Wyjątkami są:

- przejście zawodnika z Ligi wyższej do niższej oraz niższej do wyższej z limitem 2 zawodników w jednym zespole,

- w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, zawodnicy tej że drużyny mogą grać w innym zespole.

10. Drużyna zostanie zakwalifikowana do gry po spełnieniu wszystkich wymogów organizatora (terminowego zgłoszenia na formularzu wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych (osoby poniżej 18 roku życia) o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek i wyrażeniu zgody na uczestnictwo oraz dokonaniu opłaty wpisowej). Ponadto drużyna i jej zawodnicy nie mogą mieć w stosunku do organizatora zobowiązań finansowych z poprzednich edycji.

11. Drużyny w trakcie rundy zasadniczej i PLAY OFF nie mogą przełożyć spotkania.

Zespół, któremu nie pasuje termin meczu, może sam dokonć zmiany terminu jedynie w taki sposób:

      musi znaleźć inną parę zespołów z terminarza i uzgodnić z nimi i bezpośrednim rywalem zamianę terminu oraz powiadomić organizatora najpóźniej na trzy dni przed terminem rozegrania meczu.

12. Wyniki i tabele ukazywać się będą w Mediach.

 

System rozgrywek oraz zasady gry

5 &

1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów do danej edycji. Zespoły bedą podzielone na dwie ligi TALK I i TALK II.

2. W spotkaniach TALK obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Koszykówki – FIBA z poniższymi zmianami

a) czas gry w I, II i III, IV kwarcie wynosi 10 min. czas zatrzymywany tylko na rzuty osobiste i czasy na żądanie oraz w ostanich 2 min każdej kwarty, czas zatrzymywany zgodnie z zasadami FIBA.

b) sędzia stolikowy odlicza 24 sek.

c) każda z dogrywek trwa 3 min, czas zatrzymywany tylko w ostatniej minucie każdej z dogrywek.

d.) każdej z drużyn przysługują po dwie 30 sekundowe przerwy na żądanie w każdej połowie meczu i jednej w każdej dogrywce.

3. Organizatorzy gwarantują 2 sędziów boiskowych i 2 sędziów stolikowych.

4. Mecz musi rozpocząć przynajmniej 5 – (pięciu) zawodników, w przypadku gdy zespół stawi się w mniej niż 5 (pięciu) zawodników, aby mecz się odbył, musi wyrazić zgodę kapitan drużyny przeciwnej, jeżeli kapitan drużyny, która stawiła się w co najmniej pięciosobowym składzie nie wyrazi zgody, zostaje tej drużynie przyznany walkower po 10 min od godz. planowanego rozpoczęcia spotkania.

Drużyna, która odda mecz walkowerem z powodu braku odpowiedniej ilości zawodników, czyli 5 zawodników gotowych do gry, przed rozpoczęciem meczu zostaje przyznanych „0” punktów meczowych – „dużych i małych”

5. Jeżeli drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, Kapitan zobligowany jest do poinformowania o tym Koordynatora Ligi najpóźniej na 2 dni przed terminem meczu. W innym wypadku drużyna zostaje ukarana grzywną w wysokości 100 zł. Jeżeli sytuacja powtórzy się w sezonie dwukrotnie – drużyna i jej zawodnicy zostają zawieszeni do odwołania.

6. W skład jednej drużyny musi wchodzić przynajmniej 8 osób, maksymalnie 15 osób (może również wchodzić trener lub opiekun) zgłoszonych do rozgrywek na formularzu zgłoszenia w tym kapitan. Tylko te osoby mogą przebywać w strefie ławki zespołu w czasie trwania meczu.

7. Spadki i awanse: Z TALK I do TALK II spada ostatnia drużyna, a przedostatnia drużyna walczy w barażu z drugą drużyną z TALK II drużyny rozgrywają mecz i rewanż, zwycięzca w kolejnym sezonie będzie grał w TALK I. Pierwszy zespół z TALK II awansuje do TALK I

8. We wszystkich kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmie Organizator.

 

Warunki przystąpienia do rozgrywek

6 &

 

1. Zgłoszenie zespołu na blankiecie – składy, sprawy zdrowotne do dnia 16.09.2016 r.

2. Opłacenie wpisowego na konto Toruńskiego Towarzystwa Sportowego nr konta: 28 1030 0019 0109 8530 0042 9329.

3. Każda Drużyna rozegra 18 meczów.

4. Brak opłaty do dnia 16.09.2016 r. spowoduje odrzucenie drużyny z rozgrywek.

5. Będzie również pobierana opłata za hale sportową w kwocie, która będzie podana jak zarządca hali poda ostateczne koszty wynajmu nastąpi to do dnia 20 sierpnia 2016 r.

6. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego dla drużyn, które będą miały sponsora wystawiamy rachunki, które sponsor może zaksięgować w koszty prowadzenia działalności.

 

7. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego dla drużyn, które będą miały sponsora wystawiamy rachunki, które sponsor może zaksięgować w koszty prowadzenia działalności.

 

Klasyfikacje

7 &

 

Podczas trwania rozgrywek prowadzone będą klasyfikacje indywidualne:

1. Suma zdobytych punktów,

2. Najlepiej zbierający zawodnik TALK I i TALK II,

3. Asysty w TALK I i TALK II

4. MVP rozgrywek

Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary i upominki – pozostałe pamiątkowe Dyplomy,

Postanowienia Końcowe

8 &

 

1. W trakcie trwania rozgrywek obowiązują zasady „FAIR –PLAY”,

2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych,

3. Terminarz rozgrywek zostanie opracowany po otrzymaniu danych od uczestników i dostarczony do drużyn w osobnym komunikacie,

4. Za otrzymanie przewinienia dyskwalifikującego lub uczestnictwo w bójce zawodnik zostaje ukarany grzywną w wysokości 50 złotych i odsunięciem od dwóch meczy (następnych rzeczywistych meczach po zajściu ) wszystkie przewinienia dyskwalifikujące i uczestnictwo w bójkach będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów, którzy podejmą ostateczną decyzję dotyczącą wymiaru kary. Nie wpłacenie grzywny w terminie wyznaczonym przez organizatorów skutkować będzie - odsunięciem zawodnika od gry do momentu wpłaty grzywny.

 5. Organizatorzy mogą zdyskwalifikować zawodnika, trenera lub drużynę na czas określony lub nieokreślony (także za zachowanie przed i po meczu). Decyzja organizatorów jest ostateczna i nie ma od niej odwołania,

6. Po otrzymaniu dwóch przewinień technicznych w ciągu trwania ligi zawodnik zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w jednym spotkaniu (następnym rzeczywistym meczu po zajściu ). "Przed rundą Play Off wszystkie przewinienia techniczne zostają anulowane"

7. Przystępując do rozgrywek ligi TALK zawodnicy i drużyny wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w działaniach promujących ligę TALK,

8. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektów, w których rozgrywane są spotkania. Regulamin korzystania z obiektu znajduje się w widocznym miejscu w każdym obiekcie, w którym rozgrywane są mecze,

9. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są spotkania TALK. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan,

10. Godzina wskazana w terminarzu rozgrywek oznacza rozpoczęcie rozgrzewki trwającej 10 minut. Spotkanie musi być rozegrane również jako oficjalny mecz ligowy w przypadku opóźnienia lub zmiany godziny rozpoczęcia, ale tylko wtedy, gdy nie wynika to z winy żadnej z drużyn. O wyznaczonej godzinie rozpoczęcia meczu drużyny muszą wystawić przynajmniej pięciu zawodników gotowych do gry.

11. W strefie ławki drużyny w czasie meczu przebywać mogą wyłącznie członkowie drużyny zgłoszeni do meczu oraz trener lub opiekun, ewentualnie: menedżer (wpisany do Formularza Zgłoszenia), lekarz lub fizjoterapeuta (decyduje sędzia główny),

12. Drużyna zobowiązana jest do posiadania jednolitych pod względem koloru, sposobu uszycia, rodzaju nadruków i sposobu numeracji strojów sportowych z wyraźnymi numerami z tyłu i przodu koszulki. Drużyna, która nie spełnia tego obowiązku nie zostaje dopuszczona do gry, o niedopuszczeniu drużyny do gry decydują sędziowie prowadzący mecz. Niedopuszczenie do gry oznacza przegraną walkowerem,

13. Drużyna wskazana w terminarzu jako „zespół A” powinna posiadać białe stroje, a „zespół B” - ciemne stroje. W przypadku, gdy obie drużyny stawią się na meczu w strojach tych samych kolorów sędzia orzeka przegraną (walkowerem) drużyny, która nie spełnia powyższych wskazań,

14. Organizatorzy Toruńskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki nie odpowiadają finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się w obiektach, w których rozgrywane są mecze.